• Αστική και ποινική ευθύνη ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού (ιατρική αμέλεια-ιατρικό σφάλμα).

  • Παρακολούθηση και υποστήριξη καθ΄όλη την διάρκεια διεξαγωγής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε) - 

  • Εκπροσώπηση ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων. 

                                                      *******

Με κάθε ιατρική πράξη προσβάλλεται, εκ των πραγμάτων, αφενός μεν η σωματική ακεραιότητα του ασθενούς, αφετέρου δε η σφαίρα της ιδιωτικής ζωής του. Ο ιατρός κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, υπέχει ευθύνη, η οποία διακρίνεται σε ποινική, αστική και πειθαρχική.-