Βιογραφικά στοιχεία Χαράλαμπου Χάχαλη:

 
  • ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ - απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) - υπ. διδάκτορας Α.Π.Θ στο ποινικό δίκαιο -ποινικές πτυχές και αθέμιτες πρακτικές- στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. 

  • Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), στη διάρκεια του οποίου εκπόνησε διπλωματική εργασία με θέμα: "Βασανιστήρια και ποινικό δίκαιο. Η συσχέτιση των ποινικών λόγων άρσης του αδίκου (§§ 32, 34 StGB) και § 136a StPO με την απαγόρευση των βασανιστηρίων και η σύγκριση με την τυποποιημένη απαγόρευση των βασανιστηρίων της ελληνικής έννομης τάξης" - (Folter und Strafrecht. Zum Zusammenhang der strafrechtlichen Notrechte (§§ 32, 34 StGB) und des  § 136a StPO mit dem Folterverbot und der Vergleich mit dem geschriebenen Folterverbot in der griechischen Rechtsordnung).

  • Μέλος της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Νόμου 3883/2010, για την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Πειθαρχικό και Μεταθέσεις στρατιωτικών.

  • Ως στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) στη Θεσσαλονίκη παρείχε νομικές συμβουλές με τη μορφή έγγραφων γνωμοδοτήσεων σε αναθέτουσες αρχές και φορείς κατά τη δημοπράτηση δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών - Εισηγητής σε επιστημονικές εκδηλώσεις και ημερίδες της ΜοΠαΔιΣ, με αντικείμενο επίκαιρα θέματα δημοσίων συμβάσεων.

  • Αρθρογράφος της ομογενειακής εφημερίδας «Ελληνική Γνώμη».

  • Καθηγητής γερμανικής νομικής ορολογίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

  • Αν. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γερμανόγλωσσων Νομικών Βορείου Ελλάδος.

  • Μιλάει γερμανικά και αγγλικά.      

_____________________________________
 
Ενδεικτική νομική αρθρογραφία Χαράλαμπου Χάχαλη:

Η διοικητική και ποινική αντιμετώπιση της ανυποταξίας - Πρακτικός οδηγός ανυποταξίας, Lawspot 14-11-2022

Αναβολή/απαλλαγή στράτευσης για λόγους υγείας (Ι/5), Lawspot, 25-10-2021

"Στρατιωτικό Πειθαρχικό Δίκαιο", Lawspot, 27-4-2021

 "Τακτικές μεταθέσεις στρατιωτικών",   Lawspot, 30-3-2021

  «Το πρόστιμο της ανυποταξίας» Ελληνική Γνώμη, 24-09-2014
" Όλα τα πρόστιμα για τους ανυπότακτους στις Εφορίες", Kαθημερινή, 15-2-2014
 «Στρατολογικά θέματα ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού»,  Ελληνική Γνώμη, 31-05-2012
«Δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια», Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΕΔΔΑ, Προσφυγή Ν° 12050/04 - Υπόθεση Μangouras, ΕΕΕυρΔ (Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου), 2/2011
 Κατάτμηση δημόσιας σύμβασης - Η παράνομη πρακτική της "τεχνητής" κατάτμησης στις δημόσιες συμβάσεις, ΔηΣΚΕ 3/2010.
«Αντισυνταγματική η μετάδοση στιγμιότυπων που ελήφθησαν με τη μέθοδο της κρυφής κάμερας», Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΣτΕ 1213/10, ΕΕΕυρΔ 3/2010
«Σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών»,  Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΕ C-206/08, Eurawasser, ΔηΣΚΕ & αγορά 1/2010
«Προϋποθέσεις χορήγησης της γερμανικής σύνταξης «Ρίστερ», Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΕ C-269/07, Επιτροπή κατά Γερμανίας, ΕΕΕυρΔ 4/2009
«Δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών», Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ C-350/06, Schultz Hoff κατά Deutsche Rentenversicherung, ΕΕΕυρΔ  2/2009
«Δυνατότητα εξαίρεσης διαδημοτικής συνεργασίας από τους κανόνες δημοσίων συμβάσεων», Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΕ C-480/06, Επιτροπή κατά Γερμανίας, ΔηΣΚΕ & αγορά 3/2009
«Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις», ΔηΣΚΕ & αγορά 1/2009
«Η απολυτότητα της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και η αξιοποίηση αποδεικτικών στοιχείων σε ποινική δίκη αποκτηθέντα κατά παράβαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ», Παρατηρήσεις στην απόφαση του EΔΔΑ – Προσφυγή Ν° 22978/05, Υπόθεση Magnus Gäfgen vs Γερμανίας, ΕΕΕυρΔ 1/2009
«Δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής για πρόσκληση διαγωνιζομένου για μεταγενέστερη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής σε δημόσιο διαγωνισμό», Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΣτΕ  1280/2008, ΔηΣΚΕ & αγορά 3/2008
«Δυσμενής διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού», Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ C-267/06, Tadao Maruko κατά Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, ΕΕΕυρΔ 2/2008
«Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης και τήρηση των μισθών συλλογικής σύμβασης ισχύουσας στον τόπο εκτελέσεως της παροχής», Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ C‑346/06, Dirk Rüffert κατά Land Niedersachsen, ΔηΣΚΕ & αγορά 2/2008
«Γερμανικοί δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί ως αναθέτουσες αρχές», Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ C-337/06, GEWA−Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung, ΔηΣΚΕ & αγορά 1/2008
«Σύγκρουση συμφερόντων κατά την διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων» Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΠΕΚ T-195/05, Deloitte Business Advisory NV, ΔηΣΚΕ & αγορά 1-3/2007