Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει:                                                

  • Ενδικοφανείς προσφυγές, ενστάσεις, προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών.

  • Φορολογικές, τελωνειακές και χρηματικές διαφορές, διοικητικά πρόστιμα, ΠΕΠ (Πράξη Επιβολής Προστίμου), ΠΕΠΑΕ (Πρόστιμα Ακαταχώριστων Εργαζομένων), ΠΕΠΕΕ (Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών) κ.α.
  • Επιδόματα ασθενείας-αναπηρίας.
  • Υπαλληλικές προσφυγές (πειθαρχικές ποινές – διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, διορισμός και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών του Δημοσίου).

  • Μεταθέσεις-Αποσπάσεις-Μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικού προσωπικού. 
  • Παρακολούθηση και υποστήριξη καθ΄όλη την διαδικασία διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), σύνταξη υπομνημάτων και παράσταση ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων.

  • Προκηρύξεις ΑΣΕΠ - προετοιμασία φακέλου συμμετοχής, ενστάσεις-προσφυγές. 

                                                  ********************

Το Διοικητικό Δίκαιο είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και των νομικών προσώπων εκείνων που διακρίνονται ως φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις αυτών προς τους πολίτες και τα διοικητικά όργανα.
Αντικείμενο των ρυθμίσεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου είναι η υπηρεσιακή κατάσταση των δηµοσίων υπαλλήλων. Ανακύπτουν νομικά θέματα  σχετικά με τις περικοπές των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, τη διαθεσιμότητα, τη δικαστική διεκδίκηση των επιδομάτων, την  αστική – ποινική και πειθαρχική ευθύνη τους.