Παράνομη η αναγραφή στο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ότι κάποιος απαλλάχθηκε από την υποχρέωση στράτευσης

Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (απόφαση 2/2022) απευθύνθηκε πολίτης, ο οποίος έλαβε από Στρατολογική Υπηρεσία πιστοποιητικό στο οποίο αναγραφόταν ότι «δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν υπέχει σήμερα καμία στρατιωτική υποχρέωση, επειδή έχει απαλλαχθεί από την υποχρέωση στράτευσης».

Με  καταγγελία του στη Στρατολογική Υπηρεσία, ο προαναφερόμενος κατήγγειλε πως η αναγραφή επί του πιστοποιητικού της απαλλαγής από τη στράτευση αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο και είναι περιττή σε σχέση με τον σκοπό του πιστοποιητικού, διότι αποκαλύπτει εμμέσως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο διάκρισης.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης που εκδίδονται από τα στρατολογικά γραφεία με βάση τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στη στρατολογική μερίδα, αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν μόνον όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για τον σκοπό για τον οποίο χορηγούνται. H αναγραφή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό αυτό είναι περιττή και αντίκειται στις αρχές της αναλογικότητας, της προσφορότητας και της ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας που θέτουν οι προαναφερόμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Εν προκειμένω, η Αρχή επεσήμανε, αρχικά, πως βασικός σκοπός του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης γενικού περιεχομένου, πιστοποιητικού τύπου Α΄, αποτελεί η πιστοποίηση ότι κάποιος δεν υπέχει πλέον στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η αναγραφή, επομένως, στο πιστοποιητικό οποιουδήποτε άλλου δεδομένου αντίκειται στις ανωτέρω αρχές και, συνεπώς, είναι παράνομη. Γίνεται δεκτό πως στο χορηγούμενο πιστοποιητικό νομίμως περιλαμβάνονται περισσότερα στοιχεία ή και όλες οι στρατολογικές μεταβολές, εφόσον όμως απαιτούνται κατά τον νόμο για τον σκοπό, για τον οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό.

Το εν λόγω πιστοποιητικό, ωστόσο, χορηγήθηκε στον καταγγέλλοντα , «ύστερα από σχετική αίτηση για κάθε νόμιμη χρήση». Συνεπώς, η Αρχή έκρινε ότι μη νομίμως περιέχει την πληροφορία ότι ο καταγγέλλων δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και ότι έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση στράτευσης, αφού δεν χορηγήθηκε για συγκεκριμένο σκοπό, για τον οποίο ήταν κατά νόμο αναγκαίο να βεβαιωθούν τα στοιχεία αυτά.

Συγκεκριμένα, βασικός σκοπός του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης γενικού περιεχομένου, πιστοποιητικού τύπου Α΄, αποτελεί η πιστοποποίηση ότι κάποιος δεν υπέχει πλέον στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η αναγραφή, επομένως, στο πιστοποιητικό οποιουδήποτε άλλου δεδομένου αντίκειται στις ανωτέρω αρχές και, συνεπώς, είναι παράνομη. Οίκοθεν νοείται ότι στο χορηγούμενο πιστοποιητικό νομίμως περιλαμβάνονται περισσότερα στοιχεία ή και όλες οι στρατολογικές μεταβολές εφόσον απαιτούνται κατά τον νόμο για τον σκοπό, για τον οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό. έκδοση των πιστοποιητικών λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.