Ετήσιες Μεταθέσεις στρατιωτικών-Ακύρωση μετάθεσης με ενδικοφανή προσφυγή-Ασφαλιστικά μέτρα

Mετά την ηλεκτρονική υποβολή των Δήμων προτίμησης και την σύνταξη των σχετικών πινάκων κοινοποιούνται το καλοκαίρι οι τακτικές, ετήσιες, τοποθετήσεις-μεταθέσεις των Στρατιωτικών. Για τον λόγο αυτό, χρήσιμες είναι οι παρακάτω πληροφορίες για την διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων.

Οι στρατιωτικοί καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από το βαθμό και την ειδικότητά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ),  τις εκάστοτε υπηρεσιακές απαιτήσεις και βάσει μοριοδότησης. Από την ισχύουσα νομοθεσία περί μεταθέσεων στρατιωτικών και τις αντίστοιχες διαταγές προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις και ειδικά κριτήρια που συνεκτιμώνται κατά την έκδοση της απόφασης μετάθεσης. Τα κριτήρια αυτά είναι λ.χ. η προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του στρατιωτικού,  η κατάσταση υγείας του ίδιου του στελέχους, αλλά και των προσώπων του στενού συγγενικού του περιβάλλοντος. Σημαντικά είναι επίσης και ειδικότερα κριτήρια, όπως η συνυπηρέτηση συζύγων Στρατιωτικών, αλλά και διαζευγμένοι με τέκνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στρατιωτικός που έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία 67% μετατίθεται (ή παραμένει) υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής του. Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι στρατιωτικοί μετατίθενται πλέον υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής τους. 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο Στρατιωτικός δεν συμφωνεί με τον τόπο μετάθεσής του, έχει το νόμιμο δικαίωμα να προσφύγει κατά της διαταγής μετάθεσής του εντός 5 ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν (με ενδικοφανή προσφυγή). Στην προσφυγή του μπορεί να επικαλεστεί όλους εκείνους τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την παραμονή  ή την μετάθεσή του σε συγκεκριμένο τόπο προτίμησης. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων κρίνει και απαντά εγγράφως στα αιτήματα των στρατιωτικών. Στην περίπτωση που η πρσφυγή του στρατιωτικού δεν γίνει δεκτή (αβάσιμη), δύναται να ακολουθήσει την δικαστική οδό (με ασφαλιστικά μέτρα για την αναστολή της μετάθεσής του).

Ο Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω Χαράλαμπος Χάχαλης είναι ειδικός στο στρατιωτικό δίκαιο και διαθέτει  μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία για την νομική υποστήριξη του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων και εν γένει του στρατιωτικού προσωπικού, τόσο κατά το στάδιο της δήλωσης τόπων προτίμησης (σύνταξη ειδικής αναφοράς δήμων προτίμησης), όσο και για την ακύρωση ανεπιθύμητης μετάθεσης  (σύνταξη ενδικοφανούς προσφυγής κατά της διαταγής μετάθεσης, κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κλπ.).  

Επικοινωνήστε άμεσα στο 6934 613108 ή στο hachalis@gmail.com για περισσότερες λεπτομέρειες.