Ετήσιες Τακτικές Μεταθέσεις Στρατιωτικών 2024-Ακύρωση/Αναστολή μετάθεσης με ενδικοφανή προσφυγή

Πριν το καλοκαίρι κοινοποιούνται οι τακτικές, ετήσιες, τοποθετήσεις-μεταθέσεις  Στρατιωτικών. Για τον λόγο αυτό, χρήσιμες είναι οι παρακάτω πληροφορίες για την διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων έτους 2024, ειδικά για όσους μετατίθενται σε τόπο μη προτίμησης ή παραμένουν παρά τη θέλησή τους για ακόμη μια χρονιά σε τόπο μη προτίμησης:

Οι στρατιωτικοί καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από το βαθμό και την ειδικότητά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ),  τις εκάστοτε υπηρεσιακές απαιτήσεις και βάσει μοριοδότησης. Ωστόσο, από την ισχύουσα νομοθεσία περί μεταθέσεων στρατιωτικών και τις αντίστοιχες διαταγές προβλέπονται, επιπλέον, ειδικές ρυθμίσεις και ειδικά κριτήρια μεταθετικότητας που συνεκτιμώνται κατά την διαμόρφωση της διαταγής μετάθεσης. Τα κριτήρια αυτά είναι λ.χ. η προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του στρατιωτικού,  η κατάσταση υγείας του ίδιου του στελέχους, αλλά και των προσώπων της οικογενείας του (σύζυγος-τέκνα), η ιδιόκτητη κατοικία, η ηλικία των τέκνων κλπ. Σημαντικά είναι επίσης και ειδικότερα κριτήρια, όπως η συνυπηρέτηση συζύγων Στρατιωτικών, αλλά και διαζευγμένα στελέχη με ανήλικα τέκνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στρατιωτικός που με δικαστική απόφαση έχει την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία τουλάχιστον 67% μετατίθεται (ή παραμένει) υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής του. Ομοίως, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι στρατιωτικοί μετατίθενται (ή παραμένουν) υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής τους. 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο Στρατιωτικός δεν συμφωνεί με τον τόπο μετάθεσής του, έχει το νόμιμο δικαίωμα να προσφύγει κατά της διαταγής μετάθεσής του, ή της μη μετάθεσής του σε τόπο προτίμησης του, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των μεταθέσεων (ενδικοφανής προσφυγή). Στην ενδικοφανή προσφυγή του μπορεί να επικαλεστεί όλους εκείνους τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την παραμονή  ή την μετάθεσή του σε συγκεκριμένο τόπο προτίμησης. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων κρίνει και απαντά πάντοτε εγγράφως στις προσφυγές των Στρατιωτικών. Στην περίπτωση που η προσφυγή του Στρατιωτικού δεν γίνει δεκτή (κρίνεται αβάσιμη), δύναται να ακολουθήσει την δικαστική οδό, με ασφαλιστικά μέτρα για την αναστολή της μετάθεσής του.

Ο Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω Χαράλαμπος Χάχαλης είναι ειδικός στο στρατιωτικό δίκαιο και διαθέτει  μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στη νομική υποστήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και εν γένει του στρατιωτικού προσωπικού, τόσο κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής δήλωσης τόπων προτίμησης (σύνταξη ειδικής αναφοράς δήμων προτίμησης), όσο για την ακύρωση ανεπιθύμητης μετάθεσης ή παραμονής σε τόπο μη προτίμησης (σύνταξη ενδικοφανούς προσφυγής κατά της διαταγής μετάθεσης ή/και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων-αναστολής).

Επικοινωνήστε άμεσα στο 6934 613108 ή στο hachalis@gmail.com για περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις.