Δικαστική συμπαράσταση-Επιμέλεια ατόμου με ποσοστό αναπηρίας άνω των 67%

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση στην οποία υποβάλλεται ένα πρόσωπο που έχει σοβαρά ψυχοδιανοητικά ή σωματικά προβλήματα με δικαστική απόφαση, κατά τη διάρκεια της οποίας το πρόσωπο αυτό περιέρχεται σε ολική ή μερική δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει την ανάγκη της συναίνεσης τρίτου προσώπου, δηλαδή του δικαστικού συμπαραστάτη, για την έγκυρη κατάρτιση όλων ή ορισμένων δικαιοπραξιών.

Η δικαστική συμπαράσταση κηρύσσεται με δικαστική απόφαση και δικαίωμα να την ζητήσουν έχουν:

  • O ίδιος ο πάσχων.
  • Ο σύζυγός αυτού.
  • Οι γονείς του.
  • Τα τέκνα του.
  • Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών
  • Το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την νομική διαδικασία κήρυξης δικαστικού συμπαραστάτη στο χαμηλότερο δυνατό οικονομικό κόστος για τον ενδιαφερόμενο.