ΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή του στρατιωτικού κρίθηκε ως αβάσιμη από την Υπηρεσία (Συμβούλιο Μεταθέσεων), το επόμενο δυνητικό βήμα είναι η κατάθεση αίτησης αναστολής κατά της διαταγής μετάθεσης στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια. 

Στο Διοικητικό Δικαστήριο εξετάζονται ενδελεχώς και επισταμένως  οι λόγοι ακύρωσης ή έστω αναστολής της μετάθεσης που προβάλλονται από τον στρατιωτικό, ειδικά εάν η Υπηρεσία προηγουμένως αγνόησε, απάντησε πλημμελώς ή έκρινε ότι δεν είναι αρκετά σημαντικοί για να κάνει δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή και να ακυρώσει την ανεπιθύμητη μετάθεση του στρατιωτικού. 

Επικοινωνήστε άμεσα στο 6934 613108 ή/και στο hachalis@gmail.com για να εκτιμηθεί η πιθανότητα ευδοκίμησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της διαταγής μετάθεσής Σας.