ΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Στην περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή του στρατιωτικού  κρίθηκε ως αβάσιμη από την Υπηρεσία, το επόμενο δυνητικό βήμα είναι η κατάθεση αίτησης αναστολής κατά της διαταγής μετάθεσης στα Διοικητικά Δικαστήρια. 

Στο Διοικητικό Δικαστήριο εξετάζονται ενδελεχώς και επισταμένως όλοι λόγοι ακύρωσης ή έστω αναστολής της μετάθεσης που προβάλλονται, ακόμη και εάν η Υπηρεσία προηγουμένως αγνόησε ή έκρινε ότι δεν είναι αρκετά σημαντικοί για να κάνει δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή. 

Επικοινωνήστε άμεσα στο 6934 613108 για να εκτιμηθεί η πιθανότητα ευδοκίμησης ασφαλιστικών μέτρων, ειδικά στην περίπτωσή σας.