ΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή του στρατιωτικού κρίθηκε ως αβάσιμη από την Υπηρεσία (Συμβούλιο Μεταθέσεω), το επόμενο δυνητικό βήμα είναι η κατάθεση αίτησης αναστολής κατά της διαταγής μετάθεσης στα Διοικητικά Δικαστήρια. 

Στο Διοικητικό Δικαστήριο εξετάζονται ενδελεχώς και επισταμένως  οι λόγοι ακύρωσης ή έστω αναστολής της μετάθεσης που προβάλλονται από τον στρατιωτικό, ειδικά εάν η Υπηρεσία προηγουμένως αγνόησε ή έκρινε ότι δεν είναι αρκετά σημαντικοί για να κάνει δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή. 

Επικοινωνήστε άμεσα στο 6934 613108 ή/και στο hachalis@gmail.com για να εκτιμηθεί η πιθανότητα ευδοκίμησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της μετάθεσής Σας.